Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

Žemaičių Kalvarijos mokyklos sukaktis
Paskelbta: 2015-04-20 17:24:48

2015 m. balandžio 17 d. Žemaičių Kalvarijos miestelyje, Plungės rajone, vyko graži ir didelė šventė – Žemaičių Kalvarijos vidurinė mokykla šventė 370-ąsias gyvavimo metines, tapimo gimnazija įvykį bei vyskupo Motiejaus Valančiaus vardo suteikimą.

10 val. Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje buvo aukojamos iškilmingos Šv. Mišios, kurioms vadovavo Telšių vyskupijos vyskupas Jonas Boruta SJ, koncelebravo jo augziliaras ir generalvikaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, Lietuvos ir Latvijos jėzuitų ordino provincijolas kun. Gintaras Vitkus SJ, Žemaičių Kalvarijos Šventovės rektorius kan. Jonas Ačas, Kauno kunigų seminarijos propedeutinio kurso Šiluvoje vadovas kan. Andriejus Sabaliauskas, Telšių vyskupijos vyskupo sekretorius kun. Haroldas Šneideraitis, Telšių vyskupijos kurijos sekretorius kun. Donatas Liutika, Barstyčių parapijos klebonas kun. Tomas Žlibinas, giedojo Žemaičių Kalvarijos parpijos sumos choras, vadovaujamas vargonininkės Kristinos Kondratavičienės bei vaikų ir jaunimo choras, vadovaujamas mokytojos Irenos Taujanienės. Bazilika buvo pilna Gimnazijos moksleivių, mokytojų, garbių svečių bei vietinės bendruomenės narių. Gausiai susirinkusiems Šv. Mišių dalyviams Telšių vyskupijos ganytojas dalinosi įžvalgomis apie vienos seniausios Žemaitijoje mokyklų – dominikonų 1644 m. įkurtosios mokyklos raidą, jos tapimą gimnazija XIX a. uždarymą ir tolimesnį gyvavimą. Vyskupas analizavo ir tos dienos Šv. Rašto skaitinius ir, remdamasis Šv. Jono Pauliaus II mintimis ir mokymu, kalbėjo apie duonos padauginimą, kuris primena apie Jėzaus nuolatinį rūpinimąsi žmonėmis ir taip pasilieka eucharistinėje Duonoje. Jėzus Kristus per kiekvienas Šv. Mišias pasilieka duonoje, kad galėtų maitinti savąją tautą. Būtent tokį Kristaus nuolatinį susirūpinimą savo žmonėmis skelbė Žemaičių Kalvarijoje anoje gimnazijoje mokęsis ir vėliau Žemaičių vyskupu tapęs Motiejus Valančius. Šio ganytojo veikla, sakė pamokslininkas, yra puikus pavyzdys jaunajai dabartinei kartai, kaip reikia ugdyti save gyvenimui, sekant šia didžia ir ypatinga asmenybe, kurios vardą gimnazija gauna.

Šv. Mišių pabaigoje Telšių vyskupijos vyskupas J. Boruta SJ pašventino naująją Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazijos vėliavą, kurios dizainerė šios gimnazijos buvusi mokinė Kristina Stončiutė. Iškilmių Bazilikoje pabaigoje sveikinimo žodį visiems susirinkusiems tarė Telšių vyskupijos vyskupo augziliaras vyskupas L. Vodopjanovas OFM. Ji palinkėjo sėkmingo darbo ir kilnaus tikslo – ugdyti asmenybes ir žmones, atsakingus už Lietuvos, Bažnyčios ir savo pačių ateitį. Tai svarbiausias uždavinys, kurį turi sau nuolat kelti Gimnazija.

Iš Bazilikos, grojant Platelių meno mokyklos pučiamųjų orkestrui, kuriam vadovauja šios mokyklos direktorius Virginijus Valančius, svečių ir bendruomenės narių eisena pajudėjo link Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazijos. Čia, prie pagrindinio įėjimo, buvo perkaitytas LR Švietimo ir mokslo ministro Dainiaus Pavalkio ir Plungės miesto ir rajono savivaldybės atsakingų asmenų pasirašytas įsakymas, kuriuo buvusi vidurinė mokykla, nuo šiol įgyja gimnazijos statusą. Lentą, su užrašu, skelbiančiu šią žinią iškilmingai atidengė Telšių vyskupijos vyskupas J. Boruta SJ, LR Seimo narys Jurgis Razma, Plungės miesto ir rajono savivaldybės meras Audrius Klišonis, Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazijos direktorius Zenonas Garbenčius. Lentą ir įėjimą į Gimnaziją pašventino Telšių vyskupijos vyskupas J. Boruta SJ. Buvo iškeltos LR ir Gimnazijos vėliavos, sugiedoti LR ir Gimnazijos himnai, o prie Gimnazijos esančiame parke, netoli vyskupui M. Valančiui skirto paminklo buvo pasodintas, šiam ypatingam įvykiui priminti skirtas ąžuoliukas. Po iškilmingos ceremonijos vyko ekskursija po Gimnaziją, o vėliau šventė persikėlė į Žemaičių Kalvarijos Kultūros centrą.

Čia renginį vedė buvę gimnazijos mokiniai, o dabar čia dirbantys mokytojai – Bronius Kleinauskas ir Laura Rojutė. Šventinį minėjimą pradėjo Lietuvos operos ir baleto teatro solistė, Lietuvos muzikos akademijos absolventė, buvusi minėtos gimnazijos mokinė Aistė Pilipavičiutė. Renginio metu į susirinkusius kreipėsi ir mokyklos istoriją trumpai priminė Gimnazijos direktorius Z. Garbenčius, sveikino Lietuvos ir Latvijos jėzuitų ordino provincijolas, Lietuvos katalikiškų mokyklų vadovų konferencijos garbė pirmininkas, Lietuvos švietimo įstaigų asociacijos pirmininkas G. Vitkus, LR Seimo narys J. Razma, Plungės meras A. Klišonis, kuris įteikė ir visą pluoštą padėkos raštu Žemaičių Kalvarijos M. Valančiaus gimnazijos mokytojams bei kitiems darbuotojams už ilgametį ir pasiaukojamą darbą mokyklos ir bendruomenės labui. Sveikinimo žodžius išsakė Gimnazijos partneriai, bičiuliai, valdžios atstovai ir daug garbių svečių. Koncertavo Platelių meno mokyklos padalinio Žemaičių Kalvarijoje mokiniai, o šventę vainikavo nuotaikinga agapė, prie kurios rengimo prisidėjo Žemaičių Kalvarijos senjorų klubas „Pilnatis“.

Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazija - ypatingą istoriją turtinti mokymo įstaiga belieka tik palinkėti, kad šlovingą praeitį turinti mokykla sėkmingai gyvuotų ilgiausius metus ir savo veikla pateisintų garbingą vyskupo Motiejaus Valančiaus vardą.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn