Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

LIEPOS 10-oji MALDŲ UŽ ŽEMDIRBIUS IR KAIMO PARAPIJŲ ŽMONES DIENA
Paskelbta: 2014-07-11 14:27:33

 Liepos 10 dieną, besitęsiant Didiesiems Žemaičių Kalvarijos atlaidams, Šventovėje buvo meldžiamasi už žemdirbius ir kaimo parapijas. Taip pat ši diena buvo skirta Šilutės dekanato tikinčiųjų piligrimystei. 10 val. tos dienos Šv. Mišioms vadovavo ir pamokslą pasakė Šilutės dekanato dekanas, Šilutės parapijos klebonas kun. Stanislovas Toleikis. Šv. Mišiose giedojo Šilutės parapijos Votyvos choras, vadovaujamas Vitos Bočkuvienės.

12 val. Pagrindinėms tos dienos Šv. Mišioms vadovavo ir pamokslą pasakė Panevėžio vyskupas ordinaras Lionginas Virbalas SJ, koncelebravo Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ ir būrelis kunigų. Per Sumos Šv. Mišias giedojo Švėkšnos Šv. Jokūbo parapijos choras, vadovaujamas vargonininkės Žibutės Sukackienės.

Sakydamas pamokslą svečias vyskupas išryškino žmogaus ir žemės teisingo santykio aspektus ir svarbą. Jis priminė, jog žemdirbys yra tas žmogus, kuris arčiausiai Dievo sukurto pasaulio ir todėl jis pašauktas gyventi harmonijoje tiek su Dievu, tiek ir su Jo sukartąją gamta. Panevėžio vyskupas taip pat kalbėjo apie šeimos institucijos svarbą šių dienų visuomenėje ir kreipė tikinčiųjų mintis link Dievo Motinos, Krikščioniškų Šeimų Karalienės, iš kurios esame pakviesti mokytis teisingo santykio, tiek su Dievu, tiek ir su žmogumi. Vyskupas visus drąsino pasitikėti Viešpačiu ir nuolat gaivinti jame viltį, nes ir žemdirbys yra vilties žmogus, juk jis vis viliasi, kad pasėjus išaugs derlius, kad jo darbas ir triūsas bus Viešpaties palaimintas ir jo pastangos nenueis veltui. Tegul Marija tampa visų mokytoja ir pagalba.

Po Šv. Mišių tikintieji vieni, vadovaujant Panevėžio vyskupui ordinarui L. Virbalui SJ, kuris nešė didžiąją Šv. Kryžiaus relikviją ir ja laimino tikinčiuosius, ėjo Kryžiaus kelią lauke, kiti, vadovaujami Telšių vyskupo J. Borutos SJ, meldėsi Kryžiaus kelyje Bazilikoje.

Liepos 11 diena, penktadienis, maldų už “Caritas“ organizaciją, ligonius, medikus, senelių namų gyventojus ir darbuotojus bei Mažeikių dekanato tikinčiųjų piligrimystės diena.

Kan. Andriejus Sabaliauskas 

Nuotraukos klier. Felikso Špoko

 


 

aukštyn