Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

LIEPOS 8 D. MALDŲ UŽ KELININKUS IR TRANSPORTO SRITIES ŽMONES DIENA
Paskelbta: 2014-07-09 11:00:09

 Liepos 8 – ąją Žemaičių Kalvarijos Šventovėje buvo meldžiamasi už transporto bei kelių priežiūros, remonto, statybos darbuotojus. Šią dieną atlaiduose atstovavo Šilalės dekanato kunigai bei tikintieji. 10 val. Šv. Mišioms vadovavo ir pamokslą pasakė Šilalės dekanato dekanas, Šilalės parapijos klebonas kan. Algis Genutis, Šv. Mišių metu giedojo Šilalės parapijos vaikų ir jaunimo choras, vadovaujamas vargonininko Kęstučio Kareivos. Po Votyvos Šv. Mišių Žemaičių Kalvarijos miestelio aikštėje vyko įspūdingas renginys ir reginys – buvo pristatomas Lietuvos Muzikų Rėmimo fondo ir Lietuvos Respublikos automobilių kelių direkcijos bendras projektas „Saugokime vieni kitus kelyje“. Atlaidų dalyviai turėjo puikią progą įsitikinti kokią reikšmę ir svarbą važiuojant automobiliu turi prisisegimas saugos diržais, buvo dalijami atšvaitai bei metodinė medžiaga apie saugų eismą keliuose. Saugios elgsenos pamoka buvo pademonstruota meninės programos pagalba – grojo Panevėžio miesto pučiamųjų orkestras „Panevėžio garsas“, vadovaujamas dirigento Laimučio Raziūno, šoko šokėjos, buvo žaismingai pristatomos saugaus eismo taisyklės.

12 val.  pagrindinėms tos dienos Šv. Mišioms, kurias tiesiogiai transliavo LRT, vadovavo ir gausiai susirinkusiems tikintiesiems pamokslą pasakė Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, koncelebravo Telšių vyskupas J. Boruta SJ, jo pagalbininkas vyskupas L. Vodopjanovas OFM, atvykę kunigai. Šv. Mišių metu giedojo Šilalės parapijos choras, vadovaujamas vargonininko Antano Kazlausko. Šv. Mišiose vadovavo apie pusantro šimto kelininkų bei transporto priežiūros darbuotojų, susirinkusių iš visos Lietuvos.

Sakydamas pamokslą arkivyskupas G. Grušas kalbėjo apie tikrąjį kelią į laimę ir džiaugsmą, kurį mums rodo Dievo Apreiškimas. Jis išryškino šiandienos opias problemas: skyrybų klausimą, žmonių nenorą aukotis vardan kitų laimės. Marija yra mokytoja, mokanti kaip reikia aukotis ir atsiduoti Dievo valiai. To ypač reikia gyvenantiems šeimose. Marija moko tarnystės, meilės ir netgi kentėjimo kartu su kitu: būti su tuo, kuris kenčia, būti šalia iki galo. Arkivyskupas kvietė visus eiti šiuo Marijos nurodytu keliu ir taip kartu įveikti sunkumus ir pasiekti mums pažadėtą tikrąją laimę ir džiaugsmą.

Po Šv. Mišių didelis būrys maldininkų ėjo Kryžiaus Kelią, kuriam lauke vadovavo Vilniaus arkivyskupas metropolitas G. Grušas, o Bazilikoje Telšių vyskupas J. Boruta SJ.

Procesijoje Kryžiaus Keliu lankant koplytėles aktyviai įsijungė kelininkai, kurie nešė procesijos reikmenis, kartu giedojo Kalnų giesmes, klausėsi Kalnų koplyčiose sakomų kunigų ir vyskupų pamokslų.

Po pamaldų, Bazilikoje buvo dėkojama atlaidų dalyviams ir giedotojams už atvykimą ir dalyvavimą ir ypač nuoširdžiai padėkota iš visos Lietuvos atvykusiems kelininkams. Padėkos žodį Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriui Skirmantui Skrinskui tarė ir jį su gražiu 50 – ties metų amžiaus jubiliejumi pasveikino ir atminimo dovaną jam įteikė Telšių vyskupas J. Boruta SJ ir Žemaičių Kalvarijos Šventovės rektorius kan. Jonas Ačas, taip pat atminimo ir pagarbos ženklais iš Telšių vyskupo J. Borutos SJ rankų buvo pasveikinti LAKD direktoriaus pavaduotojas Juozas Gedvilas, Kelių direkcijos eismo saugumo skyriaus vedėjas Nemunas Abukauskas, VĮ visų Lietuvos regiono kelių vadovai bei atstovai, taip pat dėkota ir pasveikinti kelių statybos ir projektavimo įmonių vadovai ir atstovai. Padėkota ir Šilalės miesto ir savivaldybės bei rajono merui Jonui Gudauskui, kuris dalyvavo atlaiduose su savo šeima.

Po pamaldų ir sveikinimų transporto bei kelių priežiūros, remonto ir statybos darbuotojai rinkosi nuotaikingai agapei, šiltam pabendravimui Žemaičių Kalvarijos parapijos namuose.

Liepos 9 dieną Didžiuose Žemaičių Kalvarijos atlaiduose meldžiamasi už valstybės, verslo ir savivaldos žmones. Ši diena – Tauragės dekanato tikinčiųjų diena.
 

            Kan. Andriejus Sabaliauskas
nuotraukos klier. Felikso Špoko

 

aukštyn