Žemaičių Kalvarijos Šventovė. Į pirmą puslapį

Pamaldų tvarka Žemaičių Kalvarijos bazilikoje Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų programa 2016 m. liepos 1–12 d.

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Aktualu

LIEPOS 7 D. MALDŲ UŽ ĮVAIRIŲ PRIKLAUSOMYBIŲ VARGINAMUS ŽMONES DIENA
Paskelbta: 2014-07-08 07:32:13

Liepos 7 – ąją per Didžiuosius Žemaičių Kalvarijos atlaidus melstasi už įvairių priklausomybių varginamus žmones, o ypač už Anoniminius alkoholikus (AA). Ši diena buvo skirta ir Žemaičių Kalvarijos dekanato tikinčiųjų piligrimystei į Žemaičių Kalvarijos Šventovę. 10 val. Šv. Mišioms vadovavo ir pamokslą pasakė Žemaičių Kalvarijos dekanato dekanas, Plungės parapijos klebonas kun. Julius Meškauskas.

Pagrindinėms tos dienos 12 val. Šv. Mišioms vadovavo Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, koncelebravo Telšių vyskupo augziliaras vyskupas Linas Vodopjanovas ir būrelis kunigų. Šv. Mišių metu giedojo Rietavo Šv. arkangelo Mykolo parapijos sumos choras, vadovaujamas vargonininko Juozo Barsteigos.

Sakydamas pamokslą svečias vyskupas Jonas Kauneckas kalbėjo apie alkoholio žalą Lietuvai ir visiems žmonėms. Jis pabrėžė, jog geriančių žmonių šeimos yra, vaikai ir artimieji kenčia, todėl pamokslininkas kvietė prašyti Dievą pagalbos, kad bendromis jėgomis visi kovoti su alkoholizmo rykšte. Jis ragino susirinkusius maldininkus atsisakyti alkoholio naudojimo, padėti šios priklausomybės varginamiems ir pasidžiaugė, kad AA grupės šiandien Lietuvoje nuveikia milžinišką ir labai svarbų darbą – padeda įklimpusiems į šią baisią priklausomybę atsistoti ant kojų ir iš naujo pradėti gyvenimą. Vaizdingais pavyzdžiais grįsdamas savo pamokslo tezes vyskupas J. Kauneckas ragino visus vis labiau atsigręžti į Dievą, kuris tik vienas mums visiems gali padėti. Vyskupas kvietė visus ir Bazilikoje besimeldžiančius ir Marijos radijo klausytojus nenustoti melstis už Lietuvą ir visokių priklausomybių varginamus žmones, kad visi būtų pajėgūs gyventi malonės gyvenimą ir laimėti sunkią, bet prasmingą kovą už kiekvienas savo asmeninę ir kartu Lietuvos bei Bažnyčios ateitį.

Po Šv. Mišių Kalnų procesijai Bazilikoje vadovavo Panevėžio vyskupas emeritas J. Kauneckas, o lauke vykstančiai procesiją lydėjo ir didžiąja Šv. Kryžiaus relikvija kiekvienoje stotyje laimino Telšių vyskupo augziliaras vyskupas L. Vodopjanovas OFM. Visi apmąstantieji Kristaus kančią ir einantys Kryžiaus kelią bei giedodami Kalnų giesmes buvo kviečiami melstis išlaisvinimo iš priklausomybių, kurios vargina žmones, malonės.

Liepos 8 – oji – transporto bei kelių priežiūros ir Šilalės dekanato tikinčiųjų piligriminės kelionės į Žemaičių Kalvarijos Šventovę diena.

                                                                                                                                                                 Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas 

Nuotraukos klier. Felikso Špoko

 

aukštyn